Regulamin

REGULAMIN
I Definicje:

1. Właścicielem systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej http://www.bursztynpizza.pl jest Klaudia Susłowicz [właściciel] z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana z Kolna 5/S4 , posiadająca NIP: 5811871458.
2. Zamawiający, Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument) która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
3. Sprzedający w rozumieniu niniejszego regulaminu, to Klaudia Susłowicz [właściciel] z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana z Kolna 5/S4, posiadająca NIP: 5811871458, REGON: 362224704.
4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.bursztynpizza.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.
5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony http://www.bursztynpizza.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz ceną.
6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny za towar oraz dostawę.
8. Płatność Dotpay w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy poprzez system Dotpay.
9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 00:00

II Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawijącego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym http://www.bursztynpizza.pl
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

7. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
2. Przyjmowanie zamówień odbywa się w trakcie otwarcia lokalu i trwa do 1-1,5 godziny przed zamknięciem lokalu (1h w dni: nd. – cz., a 1,5h w dni: pt.-sob.).
7. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

IV Dodatkowe informacje, zamówienia telefoniczne:

1. Sprzedający, zastrzega sobie prawo do nagrywania weryfikacji telefonicznych i wykorzystania tych nagrań w przypadku złamania niniejszego regulaminu przez zamawiającego.
2. Nagrania przechowywane są na bezpiecznym nośniku danych i będą zniszczone po upływie 120 dni od daty transakcji.

V Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza www oraz zaakceptowanie regulaminu zamówień online.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.
3. Zamówienia internetowe będą realizowane wyłącznie w przypadku opłacenia zamówienia z góry.
4. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna wartość dla jednego zamówienia internetowego wynosi 300 zł.
5. Konta stałego klienta nie zawierają danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. są nieobowiązkowe i służą jedynie do realizacji bieżących zamówień.

VI Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego odpłatnie. Poza wyznaczoną strefę Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi średnio do 60 minut w tygodniu i 90 minut w weekend od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.
4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.
5. Kierowca nie wykonuje przewozu osób np. Klienta z pizzą.

VII Formy płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić gotówką, płatności online (w tym kartą płatniczą) oraz dla wybranych kontrahentów przelewem na podstawie faktury VAT
2. Operatorem kart płatniczych jest: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205.
3. Na żądanie zamawiającego, sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
5. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem są: kontakt telefoniczny oraz system zamówień na stronie http://www.bursztynpizza.pl.

VIII Dodatkowe informacje, System płatności Dotpay:

1. Płatności online Sprzedawca realizuje przez serwis Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, tel. +48 12 688 26 00, e-mail: bok@dotpay.pl, WWW: https://www.dotpay.pl/. Dotpay – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
2. W przypadku braku potwierdzenia Płatności Dotpay w systemie Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie z Zamawiającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia
3. W przypadku zmiany formy płatności za Zamówienie Zamawiający lub Sprzedawca ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji z zamówienia bez podania przyczyny.
4. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego, wszelkie Płatności Dotpay za niezrealizowane zamówienia będzie zwracał poprzez system Dotpay lub osobiście w lokalu, lub przelewem w terminie do 14 dni roboczych.

IX Prawo odstąpienia od umowy

1. Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (kontakt telefoniczny, system zamówień www)
3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

X Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną kierownika lokalu lub zmiany, w bieżącym dniu roboczym
4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą email na k.suslowicz@o2.pl.
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę. Czyli Klient może otrzymać kolejną pizzę bez dodatkowych kosztów w sytuacji, kiedy odda poprzedni towar tak aby kierownik zmiany miał możliwość zweryfikowania wady towaru.

XI Ochrona danych osobowych:

1. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

XIII Postanowienia końcowe:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://www.bursztynpizza.pl
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia, a także numeru telefonu dla kierowcy, który może się skontaktować z Klientem w przypadku trudności ze zlokalizowaniem Klienta (np. częste są zepsute domofony).
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego http://www.bursztynpizza.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego http://www.bursztynpizza.pl oraz składania Zamówień.
7. Zamawiający posiadający Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przesłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia woli Zamawiającego usunie posiadane przez Zamawiającego Konto o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close